AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA EĞİTİMİ
       

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTE ONAYLI SERTİFİKA

AKADEMİYETKİN  & EĞİTİM DANIŞMANLIĞI KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE;

Çift Sertifika İmkanı

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

+

İLE (MEDİASYONU) ARABULUCULUGU SERTİFİKA PROGRAMI

BAŞLANGIÇ TARİHİ: Kayıtlarımız Devam Etmektedir

(ÖRGÜN / UZAKTAN EĞİTİM)

 

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 04.09.2012 tarihli yeni yönetmeliğine uygun Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifika Programı.

Ayrıca katılımcılara ikinci bir sertifika sahibi olma imkanı da sunulmakta. Aile Arabuluculuğu Sertifika Programı ile Aile Danışmanlarına farklı bir nitelik kazandıracaktır.

Aile danışmanı: Merkezde aile danışmanlığı hizmetlerini yürütmek üzere bu Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği'nde belirtilen eğitimi tamamlamış personeli,
Aile danışmanlığı: Aile bireylerinin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreleri değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik özel teknik ve stratejileri içeren hizmet sunma sürecidir.
Aile danışma merkezi: Ailenin gelişmesi ve güçlenmesi için; bireylerinin katılımcı, üretken, kendine yeterli hale gelmesi ve sorun çözme kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici hizmetler veren kuruluşlara verilen addır.
Merkez açma: Merkez açılabilmesi için, farklı lisans programlarından mezun en az bir aile danışmanı ve bir meslek elemanı ile büro, teknik ve temizlik işlerini yürütecek en az bir personelin bulunması gerekir.

Aile Danışmanının Eğitimi Ve Nitelikleri:

Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süper vizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı, toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar aile danışmanı ünvanı alabilir.

Meslek Elemanının Eğitimi ve Nitelikleri:

Merkezde Çalışacak Meslek Elemanları; Tıp, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, okul öncesi öğretmenliği, sosyoloji, aile ve tüketici bilimleri, hemşirelik, psikoloji alanlarından birinde asgari dört yıllık lisans programını tamamlamış olmalıdır.
Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerin, biri tarafından uygun görülen en az seksen saati teorik ve kırk saati uygulamalı olmak üzere toplam yüz yirmi saatlik eğitim programını başarıyla tamamlayanlar ve/veya sertifikaya sahip olanlar meslek elemanı olabilir.

Aile Danışmanının Görevleri:

Aile danışmanının görev ve yetkileri şunlardır:

·         Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan, aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmak,

·         Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunmak,

·         Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğini raporlaştırmak,

·         Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmetleri vermek,

·         Anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesi için anne ve babalara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,

·         Boşanma öncesinde ailelere psiko-sosyal süreç ve dinamikleri de dahil ederek arabuluculuk hizmetleri planlamak ve uygulamak,

·         Boşanmış bireylere ve çocuklarına bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için boşanma sonrası uyum programları planlamak ve uygulamak,

·         Tek ebeveynli ailelere danışmanlık ve destek hizmeti vermek,

·         Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek,

·         Gerektiğinde aile üyelerini ihtiyaçlarına yönelik olarak ruh sağlığı ve hastalıkları hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.

Meslek Elemanlarının Görevleri:

1.    Meslek elemanları mesleğinin gerektirdiği tüm çalışmaları yerine getirmekle yükümlüdür.

2.    Meslek elemanlarının ortak görevleri şunlardır:

o    Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler, eğitim çalışmaları ile merkezin tanıtımına yönelik hizmetleri organize etmek,

o    Merkezde yapılacak çalışmaları planlamak,

o    Mesleki çalışmalarına ilişkin kayıtları gizlilik esasına göre düzenli olarak tutmak, değerlendirmek ve saklamak,

o    Görevlerini diğer meslek elemanları ile ekip çalışması ve süpervizyon esasına göre yürütmek.

Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi Programına Kimler Başvurabilir?

Özel Aile Danışma Merkezi açmak ve merkezde çalışma yetkisi elde etmek için "aile danışmanı" ve "meslek elemanı" olmak isteyen, aşağıdaki ön koşulları taşıyan kişiler başvurabilir.

AİLE DANIŞMANI:

·         Hemşirelik

·         Psikoloji

·         Psikolojik danışmanlık ve rehberlik

·         Sosyal hizmet

·         Sosyoloji

·         Tıp

·         Çocuk gelişimi

MESLEK ELEMANI:

·         Çocuk gelişimi

·         Hemşirelik

·         Okulöncesi öğretmenliği

·         Psikoloji

·         Psikolojik danışmanlık ve rehberlik

·         Sosyal hizmet

·         Sosyoloji

·         Tıp

·         Aile ve tüketici bilimleri

Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi Program İçeriği:

1.Modül: Aile Danışmanlığına Giriş ve Temel Konular 

·         Aile kavramı;  

·         Çeşitli bakış açılarına göre aile türleri; 

·         Ailenin temel fonksiyonları ve aile organizasyonu; 

·         Aile yaşam döngüsü; 

·         Aile sistemleri teorisi; 

·         Ailede inanç sistemleri ve mitler; 

·         Aile ve kültür; 

·         Ailede değerler ve çocukta değer kazanımı; 

·         Evlilik ve ülkemizdeki başlıca evlilik türleri.

2.Modül: Aile Danışmanlığı Kuramları 

·         Psikodinamik ve Bowenian aile terapileri; 

·         Yaşantısal (Experiential) aile terapisi; 

·         Davranışsal ve bilişsel davranışçı aile terapileri; 

·         Yapısal aile terapisi; 

·         Stratejik aile terapisi; 

·         Çözüm odaklı aile terapisi;

·         Transaksiyonel aile yaklaşımı.

3.Modül: Temel Danışmanlık Becerileri ve Aile Danışmanlığı

·         Danışmaya ait temel kavramlar; 

·         Bireysel danışma beceri ve teknikleri; 

·         Bireyi tanıma teknikleri; 

·         Bireysel danışma ve aile danışmasının karşılaştırılması;

·         Aile danışmanın rol ve görevleri;

·         Aile danışmasının temel aşamaları;

·         Aile danışmanın nitelikleri;

·         Aile danışmanlığı beceri ve teknikleri;

·         Aile danışmanlığı örnek yapılanma modeli;

·         Aile danışmasında kültürel duyarlılık;

·         Danışmada etik ilkeler.

4.Modül: Aile Ve Evlilik Süreçleri 

·         Evlilik öncesi danışmanlığı ve eş seçimi; 

·         Çiftlerin evlilik öncesi uyum süreçleri;

·         Evliliğe hazırlık süreci;

·         Evliliğin ilk zamanları ve evliliğe alışma süreci.

·         Eşler arasında rol dağılımı, romantik ilişkinin desteklenmesi;

·         Anne baba olmak;

·         Boşanma süreci;

·         Boşanma sürecinde çocuklar.

5.Modül: Aile Yaşam Becerileri 

·         Aile içi iletişim;

·         Aile içi iletişim ve stres yönetimi; 

·         Ailede problem çözme ve çatışma yönetim becerileri kazanımı; 

·         Yakın akrabalar ve eşin ailesiyle iletişim; 

·         Aile üzerinde medyanın etkisi.

6.Modül: Travma ve Krize Müdahale  

·         Travma Temel Bilgiler

·         Çocuklarda Ölüm ve Yas Kavramı

·         Travmatik Birey ve Aile

·         Kriz Süreci Yönetimi

·         Basic Ph+    

·         Ailede İntihar, kayıp, yas vb. durumlar; 

7.Modül: Aile ve Ruh Sağlığı 

·         Ailede ruh sağlığı ve psikopatolojiler; 

·         Ailede psikolojik yardıma ihtiyacı olan bireyin tanınması; 

·         Aile içi istismar ve ihmal;   

·         Aile içi şiddet

·         Ailede madde bağımlılığı olan birey; 

·         Çocuklarda ve ergenlerde davranış bozuklukları; 

·         Farklı Gelişim özelliğe sahip çocuğu olan aileler;

·         Özel eğitim kapsamında çocuğu olan ailelere destek; 

·         Ailede kronik rahatsızlığı olan birey ve aile üzerindeki etkisi.

8.Modül: Aile Arabuluculuğu Modülü

·         Çatışma, sorun çözme ve arabuluculuk kavramlarına kuramsal bir bakış ve temel kavramlar

·         Arabuluculukta temel iletişim ve görüşme becerileri

·         Aile arabuluculuğu nedir, ne değildir? Aile yaşam döngüsü ve boşanma döngüsü çerçevesinde bir değerlendirme.

·         Aile arabuluculuğunda etik ve hukuki konular

·         6 aşamalı arabuluculuk sürecinin çalışılması ve örnek senaryolarla desteklenmesi

9.Modül: Aile ve Hukuk

·         Çocuk Hukuku

·         Aile Hukuku

10.Modül: Uygulama ve Süpervizyon

Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimine Başvuru ve Kayıt Süreci:

Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi almak için  ön kayıt formunun http://www.akademiyetkin.net/register doldurularak gönderilmesi gerekmektedir. Başvuru yapan kişinin Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi alması yönetmeliğin ilgili maddesi açısından uygun görüldüğü takdirde kesin kayıt işlemleri için 

Kesin kayıt için Hesap No:

Efes Özel Eğitim Hizm.San.Tic.Ltd.Şti.

*Hesap No     : 516 - 6298687

*IBAN No       : TR75 0006 2000 5160 0006 2986 87- Mavişehir-Garanti Bankası              

** Garanti Bankası,İş Bankası  kredi kartlarına taksit yapılmaktadır.

İSTENEN BELGELER:

·         Nüfus cüzdanı fotokopisi

·         Diploma fotokopisi

·         Ön kayıt başvuru formu

EĞİTİM KOORDİNATÖRLERİ : Meral YÜNCÜLER-Psikolojik Danışman&Aile Danışmanı